Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu
www.studentwork.pl
www.pracownicyzukrainy.info


Właścicielem serwisu jest STUDENT WORK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem ul. Kalinowa 1A, 43-300 Bielsko-Biała.

Firma STUDENT WORK  będzie korzystać z danych osobowych w celu świadczenia usług ułatwiających użytkownikom komunikację między Polskim i Ukraińskim rynkiem pracy, co odbywać się będzie za pośrednictwem:
Udostępniania profili użytkowników poszukujących pracy, najczęściej pochodzących z poza terytorium Unii Europejskiej, krajów takich jak Ukraina, Białoruś, Rosja i inne
Udostępniania ofert pracy, ze szczególnym zaznaczeniem udostępniania danych do kontaktu z pracodawcą, który zamieścił dane w ramach serwisu
Udostępniania profili firm, poszukujących pracowników do pracy poza terytorium Polski.
Zapisywania danych płatniczych (dostępnych wyłącznie administratorowi serwisu), w celu wystawienia faktury VAT i/lub dokumentów płatniczych Proforma, a także przetworzeniu płatności
Użytkownik chcący skorzystać z serwisu dobrowolnie wyraża zgodę na udostępnianie jego danych innym użytkownikom.

Serwis przetwarza dane osobowe użytkowników w następujący sposób:
Zbieranie informacji o działaniach na stronie internetowej
Utrwalanie w postaci zapisu bazodanowego zarejestrowanych kontach użytkowników
Porządkowanie w postaci udostępnienia mechanizmu filtracyjnego profili pracowniczych
Przechowywanie danych w postaci zapisu bazodanowego zarejestrowanych kont użytkowników
Przechowywanie danych w postaci zapisu ofert pracy, zawierających dane do kontaktu z użytkownikiem
Modyfikowanie danych w oparciu o działania użytkowników uprzywilejowanych do tego typu działania, w szczególności autorów danych osobowych oraz administracji serwisu
Udostępnianie i rozpowszechnianie profili pracowników utworzonych przez użytkowników
Udostępnianie i rozpowszechnianie ogłoszeń o pracę publikowanych przez użytkowników
Usuwanie i niszczenie zapisanych ofert, w szczególności ofert zapisanych na nieaktywnych kontach pracodawców
Usuwanie i niszczenie kont niespełniających lub naruszających warunki regulaminu

Użytkownicy serwisu nie mają prawa do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych w jakimkolwiek innym celu niż wyżej określone. W przypadku wykorzystania danych w dowolny inny sposób, użytkownik poszkodowany, lub będący świadkiem takiego wydarzenia, ma obowiązek poinformować o tym zajściu administratora serwisu. Osoba łamiąca regulamin podlega opisanym w nim karom.

Serwis zbiera dane osobowe będące danymi użytkowników Polskich oraz zagranicznych. W przypadku użytkowników pochodzących spoza Polski wymaga do realizacji usługi następujących danych:

Imię i nazwisko
Adres email
oraz umożliwia użytkownikom podanie dodatkowych danych, za ich zgodą takich jak:

Kraj pochodzenia
Zdjęcie profilowe
Adres pobytu
Branże w których kandydat poszukuje pracy
Edukacja odbyta przez kandydata
Języki które zna kandydat
Doświadczenie jakie nabył kandydat na poprzednich stanowiskach pracy
Umiejętności kandydata
W przypadku użytkowników serwisu w wersji Polskiej, do realizacji usługi wymaga danych takich jak:

Imię i nazwisko
Adres email
Nazwa firmy
NIP firmy
Kraj pochodzenia
Telefon
Użytkownicy publikujący oferty pracy mają ponadto prawo do podania dodatkowych danych w ramach przedstawianej przez nich oferty pracy, w szczególności wypełnienie danych podczas:

Dodania nazwy ogłoszenia
Dodania opisu stanowiska
Dodania wymagań na stanowisko
Dodania oferty do stanowiska
Podania innych danych kontaktowych, niż dane podane przy rejestracji, w szczególności:
Email
Telefon
Strona internetowa
Kraj
Adres
Zbieranie danych ma na celu realizację procesów rekrutacyjnych przez firmy Polskie i pochodzące spoza Polski, które wykupiły dostęp do serwisu.

Użytkownik ma prawo do otrzymania cyfrowej kopii jego danych zapisanych w serwisie, w postaci wyeksportowanych plików .csv zawierających zapis wszystkich jego danych umieszczonych na łamach strony.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do głównego inspektoratu danych osobowych w przypadku naruszenia jego danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie, za pośrednictwem panelu użytkownika, gdzie może zaznaczyć poszczególne zgody, jak i usunąć swoje konto.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych konto klienta może zostać ograniczone do funkcjonalności na które użytkownik wyraził zgodę, w szczególności do:
Wyłącznego prezentowania oferty pracy bez możliwości jej filtrowania / wyszukiwania w przypadku nieudzielenia zgody na profilowanie przetwarzania danych osobowych publikowanych wewnątrz oferty
Wyłącznego prezentowania profilu bez możliwości jego filtrowania / wyszukiwania w przypadku nieudzielenia zgody na profilowanie przetwarzania danych osobowych
Niepublikowania profilu użytkownika w przypadku braku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
Niepublikowania ofert pracy w przypadku braku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z ofertą pracy
Brakiem możliwości zakupu usługi w przypadku braku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu płatności

STUDENT WORK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznacza okres 1 dnia każdego miesiąca na dokonanie sprawdzenia poprawności oraz adekwatności danych występujących w serwisie. W przypadku usunięcia nieprzetworzonych już danych osobowych zobowiązuje się każdorazowo informować o tym użytkownika którego dane zostaną usunięte za pośrednictwem podanego przez niego adresu email. Dane nieaktualne będą natychmiast usuwane z bazy danych.

Dane użytkowników przechowywane są przez okres 3 lat, w celu udostępnienia ich innym użytkownikom chcącym dokonać rekrutacji, lub znaleźć zatrudnienie w firmach występujących w serwisie. Po tym okresie dane użytkowników zostaną usunięte, chyba że użytkownik za własną zgodą zaktualizuje swoje konto, podając aktualne dane, lub zatwierdzi, że dane te nie uległy zmianie

STUDENT WORK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych w odpowiedni sposób, wykorzystując do tego:
Ograniczony dostęp do połączenia z bazą danych wyłącznie za pośrednictwem serwera lokalnego
Zabezpieczenie przesyłania danych za pośrednictwem HTTP poprzez certyfikat SSL uniemożliwiającym podszycie się lub przechwycenie zapytania przez osoby trzecie

Poza STUDENT WORK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dane umieszczane w serwisie są publicznie dostępne dla innych jego użytkowników, w związku z czym użytkownicy kontaktujący się ze sobą poza serwisem mają obowiązek podania źródła kontaktu, a więc serwisu internetowego.

Dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane użytkownikom spoza Unii Europejskiej, w szczególności pochodzącym z krajów wschodnich, takich jak Ukraina, Białoruś, Rosja itp.